برنامه زمان بندی همایش

جدول زمانبندی روزهای برگزاری همایش

 

 

سه شنبه 5/3/94

 

زمان عنوان برنامه
9-8:30 پذیرش مراجعه کنندگان
10:30-9  

مراسم افتتاحیه دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی

11-10:30 پذیرایی، بازدید از پوسترها و نمایشگاه جانبی
12:30-11 سخنرانی های کلیدی-کاربردی / نشست ارائه مقالات
14-12:30 پذیرایی نهار و اقامه نماز
15:30-14 نشست ارائه مقالات
16:30-14:30 نشست تخصصی نمک زدایی با استفاده از فناوری غشایی
17-16:30 پذیرایی، بازدید از پوسترها و نمایشگاه جانبی 

چهارشنبه 6/3/94

 

زمان عنوان برنامه
10:30-8:30 نشست های ارائه مقالات / کارگاه های تخصصی
11-10:30 پذیرایی، بازدید از پوسترها و نمایشگاه جانبی
13-11 نشست تخصصی شیرین سازی گاز با استفاده از فناوری غشایی / نشست ارائه مقالات
14-13 پذیرایی نهار و اقامه نماز
15:30-14 نشست های ارائه مقالات / کارگاه های تخصصی
16-15:30 پذیرایی، بازدید از پوسترها و نمایشگاه جانبی
17-16  مراسم اختتامیه

 

 

 

 

پنج شنبه 7/3/94

 

زمان عنوان برنامه
16-8 بازدید از تصفیه خانه در دست احداث شهر قم
12-8 برگزاری کارگاه های تخصصی

 


 

Header1

 

 

 

 

رفتن به بالا