سازمان همایش

رییس همایش و شورای سیاستگذاری: آقای دکتر احمد شریفی زاده، رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران

دبیر همایش: آقای مهندس مسعود کمبرانی، مدیر جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران

دبیر علمی همایش: آقای دکتر تورج محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته صنعت و فناوری همایش: آقای دکتر اعلم الهدی، رییس موسسه آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کمیته آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دبیر اجرایی همایش: آقای مهندس سروش برادران، مدیر مرکز خدمات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران

 

اعضای کمیته اجرایی:

آقای مهندس احسان ابراهیمی

آقای مهندس محمد فروغی دهر

آقای مهندس قاسم مختاری

آقای مهندس مهدی نیکبخت فینی

 

 

رفتن به بالا