گزارش همایش اول

اولین همایش ملی “غشا و فرایندهای غشایی” بهمن ماه 1389 توسط جهاد دانشگاهی واحد تهران، در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این دوره 167 مقاله از 35 مرکز علمی-پژوهشی و 11 مرکز صنعتی به دبیرخانه همایش ارسال گردید که از این تعداد 96 مقاله پذیرفته و به صورت شفاهی ارائه گردید. با توجه به رویکرد جهاد دانشگاهی در زمینه کاربرد صنعتی و تجاری سازی فناوری غشایی، اکثریت مقالات ارسالی ناظر به کاربرد و استفاده از فرایندهای غشایی در صنعت بود. اکثر مقالات ارسالی (حدود 33%)، استفاده از فناوری غشایی در زمینه جداسازی گاز را مد نظر قرار داده و پس از آن تصفیه پساب بیشترین فراوانی را در میان مقالات ارسالی به همایش اول، به خود اختصاص داده است.

 

 

1

 

رفتن به بالا