محورهای همایش

محورهای همایش

 1. فنی:
 • ساخت و ارزیابی غشاهای پلیمری
 • ساخت و ارزیابی غشاهای غیر پلیمری
 • ساخت و ارزیابی غشاهای تعویض یونی
 • طراحی و ساخت مدول­های غشایی
 • مدل سازی و مکانیزم­های انتقال

 

 1. کاربرد فرآیندهای غشایی:
 • انرژی، پیل سوختی و بازیابی هیدروژن
 • محیط زیست، تصفیه پساب، استفاده مجدد از آب
 • آب آشامیدنی، نمک زدایی
 • جداسازی و تصفیه گازها
 • صنایع غذایی، دارویی و بیوتکنولوژی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • پزشکی و ارگانهای مصنوعی
 • بررسی موردی تجربه واحدهای صنعتی

 

 1. آینده و اقتصاد غشا:
 • امکان سنجی جایگزینی غشا در فرآیندهای سنتی
 • دورنمای غشا در حوزه­های مختلف
 • تحلیل بازار غشا و فرآیندهای غشایی
 • توانمندی­های زیر ساختی کشور جهت توسعه فناوری
 • الگوهای توسعه فناوری غشایی
 • تجاری سازی و دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مرتبط
رفتن به بالا