کارگاه مشخصه بندی و ارزیابی غشاهای مورد استفاده در صنعت تصفیه آب

به اطلاع می رساند کارگاه مشخصه بندی و ارزیابی غشاهای مورد استفاده در صنعت تصفیه آب توسط جناب آقای دکتر رجب زاده عضو هیات علمی دانشگاه کوبه ژاپن در روز چهارشنبه 6/3/94 راس ساعت 14 برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت نام آزاد: 100 هزار تومان

هزینه ثبت نام دانشجویی: 50هزار تومان

حساب: 19408035 به نام سازمان جهاد دانشگاهی تهران

جهت ثبت نام اسکن فیش واریزی را به آدرس reg@iranmembrane.ir ارسال نمایید.

 

رئوس مطالب جهت ارائه:

1- معرفی مرکز تحقیقات غشای دانشگاه کوبه (بزرگترین مرکز تحقیقات غشاهای پلیمری ژاپن)

2- گذردهی آب خالص:

این شاخص به عنوان یک شاخص بسیار ابتدایی و اولیه در تست غربالگری غشاهای ساخته شده استفاده میشود. در این یک محدوده معقول برای گذردهی آب خالص چندین غشای صنعتی (MF,UF, NF & RO)، ارایه خواهد شد.

3- آزمایش مقاومت مکانیکی:

تاکید بر دو شاخصه حداکثر تنش و قابلیت کش آمدن در نقطه شکست خواهد بود.   برای غشای الیاف توخالی محدوده ای برای مقاومت مکانیکی غشاهای خوب صنعتی ارایه خواهد شد.

4- آزمایش دفع ذرات/مولکولها:

این قسمت میتواند بسیار مفصل باشد که متناسب با وقت ارایه ونیز فرصتی که اینجانب برای تهیه مطالب دارم تنظیم خواهد شد. در این قسمت برای غشاهای فوق الذکر (MF,UF, NF & RO) ذرات یا مولکولهای مناسب برای ارزیابی صحیح غشا ارایه خواهد شد. بعضی اشتباهات فنی که محققیقن به وفور به آن مبتلا میشود نیز ذکر خواهد شد.

5- عکسهای میکروسکوپ الکترونی: 

در این قسمت با توجه به محدودیتهایی که از بابت تعهدات به صنایع داریم ارایه عکس میکروسکوپ الکترونیکی غشاهای صنعتی شاید مقدور نباشد. در این مورد به این بسنده خواهد شده که چگونه این عکسها به یک سازنده غشا کمک میکند تا در فرآیند ساخت مشکل غشا را پیدا کند. توضحیحاتی هم ارایه خواهم کرد در این زمینه که آیا از این عکسها میتوان برای ارزیابی کمی استفاده نمود یا نه؟

6- ارزیابی آب دوستی غشاها:

در این مبحث زاویه تماس حباب آب و هوا را مورد بحث قرار میدهم. اینکه این نتایج چقدر دقیق وتکرار پذیر است؟ آیا فقط آبدوستی سطح آنرا تغییر میدهید و یا سایر عوامل نیز در آن تاثیر گذار هستند؟ چقدر میتوان این نتایج را با بحث گرفتگی غشا مرتبط کرد و آیا ارتباطی هست؟ اشاره ای هم بهQCM  خواهم داشت و اینکه اصلا آیا میتوان نتایج این آزمایش را به زاویه تماس آب / هوا یک غشا ارتباط داد؟

7- گرفتگی غشا:

اشاره بسیار مختصر به انواع گرفتگی (کانی، عالی و باکتریایی) خواهد شد. این مبحث نیز همانند مبحث دفع که در فوق ذکر شده بسیار گسترده تر و پیچیده تر است. متناسب با وقت ارایه ونیز فرصتی که اینجانب برای تهیه مطالب دارم تنظیم خواهد شد. عمدتا بر روی گرفتگی غشاها با ترکیابات آلی تمرکز خواهم کرد.

8- آزمایش استحکام در مقابل مواد شیمیایی

چرا این آزمایش لازم است و نتایج آن به چه دردی میخورد؟ مقاومت در برابر کدام مواد شیمیایی لازم است؟

9- مشخصه بندی یک آب رودخانه برای تصفیه با غشا

10- جمعبندی و نتیجه گیری در مورد ارزیابی غشا و مقایسه آن با یکدیگر

رفتن به بالا